پروژه اداری خدامی

آدرس پروژه شهید خدامی: تهران، خیابان شهید خدامی، روبروی ساختمان وزارت مسکن، پلاک شهرداری 40.

مشخصات واحدهای اداری:

مساحت کل 987/50 متر می باشد.

10 واحد در 5 طبقه به صورت واحدهای شمالی و جنوبی که در هر طبقه 2 واحد می باشد متراژ واحدها به مساحت 99 مترمربع.

مشخصات واحد تجاری:

واقع در طبقه همکف به متراژ 87 مترمربع.