22095339 ، 22095653، 021-22095797 و 71739-021

افتتاح پروژه مینارزیدنس کیش توسط مدیرعامل محترم بانک مسکن

افتتاح پروژه مینارزیدنس کیش مورخ 1397/09/22 با حضور مدیرعامل محترم بانک مسکن جناب آقای رحیمی انارکی، مدیرعامل محترم گروه مالی بانک مسکن جناب آقای ازگلی، و …

 

 

نظر شما برای “افتتاح پروژه مینارزیدنس کیش توسط مدیرعامل محترم بانک مسکن”