22095339 ، 22095653، 021-22095797 و 71739-021

تأثیر اخذ مالیات مضاعف از بازار مسکن بر بازار سهام

تصمیم جدید سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات ۱۰ درصدی از درآمد خرید و فروش مسکن علاوه بر آنکه بر بازارمسکن اثر‌گذار است، می‌تواند بر بازارسهام هم اثرگذار باشد زیرا به‌طور کلی بازارهای مسکن و سهام است رقیب یکدیگرند.

نظر شما برای “تأثیر اخذ مالیات مضاعف از بازار مسکن بر بازار سهام”