22095339 ، 22095653، 021-22095797 و 71739-021

حضور مدیرعامل بانک مسکن در غرفه لیزینگ

بازدید مدیر عامل بانک مسکن از غرفه لیزینگ بانک مسکن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی لیزینگ بانک مسکن، جناب رحیمی انارکی مدیر عامل بانک مسکن ضمن بازدید از هجدهمین نمایشگاه‌ بین‌المللی صنعت ساختمان، از نزدیک فعالیت لیزینگ بانک مسکن را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند. در این بازدید که آقای صلاحی نژاد، مدیر عامل لیزینگ بانک مسکن ایشان را همراهی می‌نمودند،از آخرین وضعیت فروش پروژه‌های شرکت به ایشان ارائه گزارش نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر شما برای “حضور مدیرعامل بانک مسکن در غرفه لیزینگ”