شرایط فروش

شرایط و نحوه پرداخت بسته به نوع پروژه، زمان تحویل متفاوت می باشد.

بطور کلی تا زمان تحویل واحد 50% مبلغ کل واحد پرداخت می گردد.

45% مبلغ کل واحد بصورت اقساط یک تا پنج ساله با کارمزد و 5% برای زمان سند باقی می ماند.