مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز جهت عقد قرارداد اشخاص حقیقی

1- اصل و کپی شناسنامه

2- اصل و کپی کارت ملی

3- دسته چک

4- تکمیل فرم مشخصات افراد حقیقی

فرم مشخصات شخص حقيقي(واسپاری)


مدارک مورد نیاز جهت عقد قرارداد اشخاص حقوقی

1- روزنامه رسمی شرکت

2- اساسنامه شرکت

3- اظهار نامه ثبت شرکت

4- آگهی تاسیس

5- آگهی ثبت آخرین تغییرات مدیران

6- آگهی ثبت آخرین تغییرات شرکت

7- معرفی نماینده به همراه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی

8- دسته چک

4- تکمیل فرم مشخصات افراد حقوقی

فرم مشخصات شخص حقوقی(واسپاری)