مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

 

آقای محمدمهدی نادری نورعینی

رئیس هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

آقای مهدی شهریاری

 نایب رئیس هیئت مدیره

 

 

 

 

آقای غلامحسین احمدی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره